Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor för onlinetjänsten MÖTE.AX

 1. TECKNANDE AV ABONNEMANG OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

  1.1. Dessa prenumerationsvillkor (nedan kallade ”Villkor”) godkänns genom att kryssa för ”Jag har läst och godkänner abonnemangsvillkoren” på beställningsformuläret, genom att ange en personlig pinkod i ett beställningsformulär, genom att använda applikationen eller tjänsten eller genom att på annat sätt tillkännage godkännande härav och gäller mellan Schuetten Consulting Ab Ltd, Sundsvägen 1699, AX22530 Sund, FO-nr 2697705-5 (nedan kallad ”Leverantören”) och kunden (nedan kallad ”Kunden”). Om Kunden är en juridisk person accepteras dessa villkor på Kundens vägnar.

  1.2. Om Kunden väljer att anmäla sig till MÖTE.AX (nedan kallad ”Tjänsten”) nyhetsbrev när abonnemanget upprättas, godkänner Kunden att Tjänsten får skicka marknadsföring till Kunden och Kunden godkänner villkoren för Tjänstens nyhetsbrev. Leverantören har dock rätt att sända Kunden viktig information om Tjänsten och abonnemanget utan ett särskilt godkännande.

 2. ABONNEMANGETS VARAKTIGHET

  2.1. Abonnemanget träder i kraft vid beställning och löper tillsvidare tills det sägs upp i enlighet med dessa Villkor.

 3. ABONNEMANGSTYPER, PRISER, AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

  3.1. De vid var tid gällande priserna finns på Tjänstens webbplatser och kan komma att ändras genom ett offentliggörande på webbplatserna. Prisändring sker omedelbart för nya abonnemang och licenser samt från och med den nya abonnemangsperiodens början när ett abonnemang förnyas. Detsamma gäller för ändringar i sammansättning och innehåll av abonnemangstyper, licenser och tilläggsmoduler. Alla priser är exkl. moms.

  3.2. Det är endast möjligt att betala mot faktura, betalningsvillkoren är 8 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning mot faktura tillkommer ingen avgift.

  3.3. Abonnemang betalas i förväg för 3, 6 eller 12 månader åt gången, med början från det datum abonnemanget ingås. Abonnemanget kan endast ändras i Tjänstens ”Uppdatera abonnemang” funktion senast 14 dagar före innevarande abonnemangsperiod slutar. För en beställning av nya licenser under en aktiv abonnemangsperiod debiteras licensavgift för den resterande tiden i perioden, nya licenser aktiveras omedelbart. Det sker ingen återbetalning vid uppsägande av abonnemang eller licenser.

  3.4. Förnyelse av abonnemanget sker automatiskt, antingen med de inställningar Kunden gjort i Tjänstens ”Uppdatera abonnemang” funktion, eller genom att fortsätta föregående abonnemangstyp inklusive antal licenser, om inte Kunden själv säger upp abonnemanget före utgången.

  3.5. Om abonnemanget inte betalas i tid skickas en första påminnelse utan avgift 7 dagar efter fakturans förfallodatum. Om abonnemanget fortfarande inte betalats skickas en andra påminnelse ut 10 dagar senare med en avgift på 10 EUR. Om betalning fortfarande inte mottagits inom 7 dagar efter den andra påminnelsen spärras tillgången till kundens konto i Tjänsten. Tillgången till Tjänsten öppnas igen efter mottagen betalning, förutsatt att inte abonnemanget har avslutats av Leverantören. Även om abonnemanget avslutas på grund av obetald faktura så kvarstår fakturans betalningskrav i sin helhet.

  3.6. Kunden accepterar att fakturor och påminnelser som skickas per e-post till den av Kunden angivna e-postadressen ska anses vara levererade när de har skickats från Leverantören, direkt eller via Tjänsten. Kunden ansvarar för att den e-postadress som anges för fakturor och påminnelser är aktuell och fungerar samt att det mottagande systemets skräppostfunktion kontrolleras och hanteras på ett sådant sätt att fakturan inte fastnar eller försvinner.

  3.7. Tjänsten innehåller ett gratisabonnemang för utvärdering av Tjänsten med maximalt 3 användarlicenser och utan begränsningar vad gäller antal mötesinbjudningar, närvaroregistreringar eller användargrupper. Gratisabonnemanget är fortlöpande, har inget slutdatum, ger ingen rätt till support och kan ändras eller upphöra när som helst utan närmare förklaring.

  3.8. Leverantören kan enligt eget gottfinnande erbjuda olika rabatter eller andra förmåner, villkoren för dessa erbjudanden anges då i samband med erbjudandet.

 4. UPPSÄGNING

  4.1. Kunden kan säga upp abonnemanget senast 14 dagar innan innevarande abonnemangsperiod slutar. Ett uppsagt abonnemang avslutas och access till kontot i Tjänsten stängs när innevarande abonnemangsperiod slutar. Ett abonnemang som sägs upp senare än sista uppsägningsdag förnyas automatiskt och avslutas när den förnyade abonnemangsperioden är slut. Kunden skall fortlöpande hålla sig uppdaterad om abonnemanget via Tjänstens ”Uppdatera abonnemang” funktion.

  4.2. Uppsägning skall ske i Tjänstens ”Uppdatera abonnemang” funktion eller skriftligen genom att kontakta Leverantören via info@scab.ax. Om abonnemanget sägs upp skriftligen räknas det datum som e-postmeddelandet är mottaget av Leverantören som uppsägningsdag, Kunden ansvarar för att bevisa mottagningsdatum genom att använda e-postfunktionen för mottagningskvitto när uppsägningen sänds. En skriftlig uppsägning via e-post aktiveras först efter att Leverantören utfört en äkthetskontroll av uppsägningen tillsammans med Kunden. Uppsägning kan inte göras muntligen eller via annan elektronisk kommunikation än e-post.

  4.3. Leverantören kan ensidigt säga upp ett abonnemang med 1 månads varsel före utgången av innevarande abonnemangsperiod, när som helst enligt skriftlig överenskommelse mellan Leverantören och Kunden, eller utan varsel om Kunden grovt missköter dessa Villkor eller vid Kundens konkurs eller insolvens.

  4.4. Om Kunden i samband med upprättande av abonnemanget har godkänt att Tjänsten får skicka direktmarknadsföring kommer Kunden att fortsätta att få nyhetsbrev tills dess att Kunden aktivt avregistrerar sig. Om Kunden vill avregistrera sig från Tjänstens nyhetsbrev ska detta ske genom att följa anvisningarna i Villkoren för Tjänstens nyhetsbrev.

 5. KUNDENS DATA

  5.1. Kundens data lagras och behandlas i överensstämmelse med vår Integritetspolicy.

  5.2. Kunden kan utöver Tjänstens inbyggda exportfunktioner, enligt Leverantörens löpande timersättning, från Leverantörens support beställa en komplett dump av samtlig data som Kunden lagrat i Tjänsten.

 6. ÄNDRINGAR I INNEHÅLL

  6.1. Leverantören har rätt att löpande göra uppdateringar och förbättringar av Tjänsten. Leverantören har likaledes rätt att ändra Tjänstens sammansättning och struktur. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka Tjänsten, inklusive information och data som laddats upp till eller tillhandahållits av Tjänsten.

 7. ÖVERLÅTELSE

  7.1. Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter mot Kunden till ett närstående företag eller en tredje part.

  7.2. Kunden accepterar att Leverantören har rätt att använda underleverantörer under alla omständigheter, inklusive för avveckling och drift av Tjänsten och för lagring av Kundens data.

 8. VILLKORSÄNDRINGAR

  8.1. Leverantören har rätt att ändra dessa Villkor i alla avseenden. De vid var tid gällande Villkoren kommer att finnas tillgängliga på Tjänstens webbplatser. Leverantören strävar efter att ge rimlig förvarning (1 månad) i samband med varje ändring genom offentliggörande på webbplatsen. Användande av Tjänsten efter en ändring av dessa Villkor utgör ett godkännande av sådana ändrade Villkor. Det är Kundens skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om ändringar av Villkoren.

 9. TVISTER

  9.1. Dessa Villkor lyder under finländsk lag och alla tvister som uppstår med anknytning till abonnemanget, inklusive dessa Villkor, ska uteslutande avgöras av behörig domstol i Finland.

 10. SAMARBETSOMRÅDE

  10.1. Leverantören förbehåller sig rätten att kontakta Kunden via e-post eller telefon i samband med administrationen av Kundens abonnemang.

 11. GILTIGHET

  11.1. Dessa Villkor gäller från 2023-11-23 och ersätter tidigare villkor samt i tillämpliga delar vad andra till Tjänsten tillhörande villkor anger.